Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за січень 2014 року /

  29

   

   

   

  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
   
  30.01.2014р.                                                                                                       №  29
   
   

  Про внесення змін до розпорядження Коростенської районної
  державної адміністрації №326 від 27.12.2013 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації»
  та затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації
   

   
   
              Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», Указу Президента України від 12.03.2013  №128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»
  1. Пункт 2 розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації від 27.12.2013р. №326 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації» викласти в такій редакції: «Утворити, як структурний підрозділ та суб’єкт публічного права ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ з чисельністю 3 штатні одиниці:
  начальник центру, державний адміністратор – 1 штатна одиниця;
  державний адміністратор – 1 штатна одиниця;
  адміністратор – 1 штатна одиниця
  2. Пункт 3 розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації від 27.12.2013р. №326 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації» викласти в такій редакції: Управлінню економіки райдержадміністрації (М.П. Подольський) внести відповідні зміни до штатного розпису управління та подати його на затвердження голові районної державної адміністрації у встановленому законом порядку.
  3. Пункт 4 розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації від 27.12.2013р. №326 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Коростенській районній державній адміністрації» викласти в такій редакції: Відділу фінансового – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (В.Л. Гончарук) внести відповідні зміни до штатного розпису апарату райдержадміністрації, подати його на затвердження обласній державній адміністрації у встановленому законом порядку, та забезпечити ведення бухгалтерського обліку ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.
  4. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації (додається).
  5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
   
   
   
   
   
  Голова районної
  державної адміністрації                                                                     В.В. Нагорняк
   
   
   
   
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО        
  Розпорядження
  районної державної
  адміністрації
  ________№ _______
   
  ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
  КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
  АДМІНІСТРАЦІЇ
   
  1. ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Центр)  є структурним підрозділом Коростенської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), утворюється головою райдержадміністрації, підпорядкований, підзвітний голові райдержадміністрації, заступнику голови відповідно до розподілу обов’язків та забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.
  3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, положенням про Центр надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній адміністрації, а також даним положенням.
  4. Основним завданнями Центру є здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Коростенської районній державній адміністрації.
  5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг;
  3) приймає участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
  4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері надання адміністративних послуг;
  5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації у межах відповідних повноважень;
  6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  8) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  9) забезпечує захист персональних даних;
  10) здійснює інші передбачені законом повноваження.
  6. Центр має право:
  1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної держадміністрації у відповідній галузі;
  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та навчання з питань, що належать до їх компетенції;
  6) вносити пропозиції керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг.
  7. Центр в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, регіональними, районними дозвільними органами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  8. Центр очолює начальник, який є одночасно керівником Центру надання адміністративних послуг при Коростенської районній державній адміністрації та державним адміністратором. Начальник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому законодавством порядку. 
  9. Начальник Центру відповідно до завдань, покладених на нього:
  1) здійснює керівництво Центру, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
  2) здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній адміністрації та несе відповідальність за організацію діяльності Центру;
  3) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Центр;
  4) затверджує посадові інструкції працівників Центру та розподіляє обов’язки між ними;
  5) планує роботу Центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
  6) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Центру;
  7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;
  8) представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, регіональними, районними дозвільними органами, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
  9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
   10) забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  11) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів для підвищення ефективності роботи Центру;
  12) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
  13) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
  14) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
  15) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
  16) порушувати клопотання до голови районної державної адміністрації щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи Центру;
  17) може здійснювати функції адміністратора;
  18) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр;
      
  19) здійснює функції державного адміністратора.
  20. Накази начальника Центру, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.
  21. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Центру визнчає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
  22. Центр надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
  23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   
   
   
   
   
   
  Начальник управління
  економіки                                                                                        М.П. Подольський
  Календар
  footer-img