Головна Загальні відомості про район Фотогалерея Архів
Коростенська районна державна адміністрація
Коростенська райдержадміністрація
 • Очищення влади
 • Зворотній зв'язок
 • Поточна діяльність
 • Пропозиції
 • Консультація з громадкістю
 • ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
 • Громадська рада
 • Запобігання проявам корупції
 • Доступ до публічної інформації
 • Регуляторна діяльність
 • Вакансії
  Головна / Структура / Доступ до публічної інформації / Облік публічної інформації / Реєстр розпоряджень Коростенської районної державної адміністрації за травень 2014 року /

  139

   

  КОРОСТЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
  РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   
   
  07.05.14р.                                                                                               № 139
   
   
  Про зміну найменування центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації
   
   
  Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»
   
  1.                     Змінити найменування центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації, утвореного розпорядженням голови Коростенської районної державної адміністрації від 27.12.2013 №356 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації» на ВІДДІЛ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.
   
  2.                     Внести зміни до п. 4 розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації від 30.01.2014 №29 «Про внесення змін до розпорядження Коростенської районної державної адміністрації №356 від 27.12.2013 «Про утворення центру надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації» та затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації» викласти Положення про відділ надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації у новій редакції, що додається.
   
  3.                     Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

   

   

   

   
  Голова районної
  державної адміністрації                                               В.В. Боровков
   
   
   
   
   
   
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження районної
  державної адміністрації
  від 30.01.14 № 29
  (у редакції розпорядження
  районної державної адміністрації
  07.05.2014р. № 139
   
   
  ПРО  ВІДДІЛ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
   
  І. Загальні положення
   
  1. Центр надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації, створений на підставі розпорядження голови Коростенської районної державної адміністрації від 27.12.2013 № 356, змінює найменування на ВІДДІЛ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.
  2. ВІДДІЛ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – Відділ)  є структурним підрозділом Коростенськоїрайонної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), утворюється головою районної державної адміністрації, підпорядкований, підзвітний голові районної державної адміністрації, заступнику голови відповідно до розподілу обов’язків та забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу приймається головою районної державної адміністрації.
  4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, положенням про Центр надання адміністративних послуг при Коростенській районній державній адміністрації, а також даним положенням.
  5. Основним завданнями Відділу є здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Коростенськоїрайонній державній адміністрації.
  6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
  1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг;
  3) приймає участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
  4) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері надання адміністративних послуг;
  5) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації у межах відповідних повноважень;
  6) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
  8) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
  9) забезпечує захист персональних даних;
  10) здійснює інші передбачені законом повноваження.
  7. Відділ має право:
  1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
  2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
  3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;
  4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та навчання з питань, що належать до їх компетенції;
  6) вносити пропозиції керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг.
  8. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, регіональними, районними дозвільними органами, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
  9. Відділ очолює начальник, який є одночасно керівником Центру надання адміністративних послуг при Коростенської районній державній адміністрації та державним адміністратором. Начальник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому законодавством порядку. 
  10. Начальник Відділу відповідно до завдань, покладених на нього:
  1) здійснює керівництво Відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
  2) здійснює керівництво роботою Центру надання адміністративних послуг при Коростенській районнійдержавній адміністрації та несе відповідальність за організацію діяльності Відділу;
  3) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ;
  4) затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;
  5) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
  6) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
  7) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
  8) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
  9) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  10) організовує діяльність Відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів для підвищення ефективності роботи Відділу;
  11) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
  12) організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
  13) сприяє створенню належних умов праці у Відділі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу;
  14) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
  15) порушувати клопотання до голови районної державної адміністрації щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи Відділу;
  16)  забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;
  17) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ;
  11. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.
  12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
  13. Відділ надання адміністративних послуг Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
  14. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   
   
   
   
  Начальник відділу надання
  адміністративних послуг,
  державний адміністратор                                                    Л.П. Гонгало
  Календар
  footer-img